Енергия от непотребна дървесина.

Когенерационната централа Volter CHP-plant използва сух насипен дървесен чипс за да генерира електричество и топлина.

Дървесен чипс може да се добива от необработена горска, плантационна или друга дървесина, както от цели дървета без корени и стволово дърво, широколистни и иглолистни дървета с или без кора.

Горска, плантационна и друга необработена дървесина може да се подложи само на намаляване на размера, отстраняване на кората, изсушаване или намокряне. Дървесния чипс е необходимо да бъде чист, да не съдържа примеси като мръсотия, пясък, метал и др. Условие е да бъде естествен (необработен). Формата и размера му трябва да са квадрат (не залепващ). Добри резултати при тестове дават бреза, бор, смърч и трепетлика. За висока ефективност на газификационния процес освен материала, от значение е влажността и размера на частиците.

За постигане на изискуемите технически параметри на чипса се прпоръчва използването на дробилки и сушилни.

Класификация на произхода и източниците на твърди биогорива се основава на Международния Стандарт SFS-EN ISO 17225-1, Твърди биогорива спецификации и класове на горивата. Част 1: Общи изисквания.