40 kW

електрическа енергия

Производство на електроенергия за собствена консумация, което може да се контролира спрямо сезона или консумацията е изключително удобно както за малки компании, така и за хотели, административни сгради, спортни комплекси. В случай на непрекъсваемост на процеса, произведената, но неконсумирана енергия може да се прехвърля към електропреносната мрежа, което генерира допълнителна печалба.

100 kW

топлинна енергия под формата на вода

При производството на електричество когенерационната централа отделя топлинна енергия, която може да се използва под формата на топла вода. Тя може да се използва за отопление на сгради, басеини, ферми за животни или селскостопански оранжерии.

20 kW

топлинна енергия под формата на въздух

Количеството на произведената топлинна енергия, под формата на загрят въздух е по-малко в сравнение с електричеството и топлата вода, но нейното използване допринася за ефективността на когенерационната централа.